دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   غفوری آشتیانی

پست الکترونیکی : m-ghafouri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی عمران

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/07/01

محسن غفوری آشتیانی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^